หนังสือน่าอ่าน

ทุเรียนสวนเรา

แชร์

359

359

ทุเรียนสวนเรา เป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมความหลังในอดีต เรื่องเล่าขานเกี่ยวข้องกับทุเรียน วัฒนธรรมทุเรียนที่แนบแน่นกับวิถีความเป็นอยู่ของคนไทย เป็นที่รวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรม ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้ ในการผลิตทุเรียนและการนำทุเรียนไปใช้ประโยชน์  ในวันที่สวนเนื่องแน่นไปด้วยผู้คน มาจับจองทุเรียนทีละลูก หรือในวันที่ชาวสวนเอาผลทุเรียนไปขายในตลาด ผู้คนรับรู้เรื่องลักษณะเฉพาะของทุเรียนแต่ละพันธุ์ ซึ่งวันนั้นทุเรียนเป็นของฝากที่มีมูลค่าดั่งทอง

วันนี้ เวลาที่ผ่านไป สวนทุเรียน ของเราเปลี่ยนแปลงไปดังใจหาย นอกจากธรรมชาติและภัยธรรมชาติที่ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปแล้ว การพัฒนาสังคมทางวัตถุนิยมส่งผลให้ ผู้คนลืมเรื่องราวต่างๆ ในทุเรียนสวนเราไปสิ้น ลืมคุณค่า ลืมวัฒนธรรม ประหนึ่งว่าพวกเราได้เพิกเฉยและมองข้ามของมีค่าในทุเรียนในสวนเสมือนเราได้ลืมญาติผู้ใหญ่ที่สำคัญคนหนึ่งของเราไป

หนังสือทุเรียนสวนเรา ใช้เรื่องราวของทุเรียนที่อยู่ในสวน เป็นหลักในการอธิบาย ใช้รูปแบบนำเสนอแบบง่ายๆไม่เป็นวิชาการมากเกินและไม่เป็นรื่องเล่ามากเกิน เพื่อสะท้อนแง่มุมต่างๆ ของทุเรียน ตั้งแต่เรื่องพื้นๆ เช่น เรื่องความหลังของทุเรียน ไปจนถึง ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความรู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอัญมณีทางพันธุกรรมเหล่านั้น สะท้อนมุมมองด้านคุณค่า ให้รู้ว่าทุเรียนสวนเรายังคงมีอยู่ แต่หากผู้คนจะพากันหลงลืม วันหนึ่งเราคงไม่มีทุเรียนในสวนของเราอีกต่อไป หนังสือทุเรียนสวนเราขอจุดประกายเล็กๆ ให้เห็นความสำคัญในอัญมณีทางพันธุกรรมที่ส่องประกายชิ้นนี้และขอเป็นมือเล็กๆในการเชื่อมโยงมิติข้อมูลต่างๆ ของทุเรียนในสวนต่อศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและมองเห็นมหัศจรรย์ ความงดงามและคุณค่าของทุเรียนไทยที่มีในสวนของเรา และช่วยกันหวงแหน ปกปักรักษา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ เพื่อให้อัญมณีที่สำคัญเสมอญาติของเราที่ชื่อทุเรียนในสวนเราอยู่คู่กับเราและสังคมตลอดไป

เรื่องโดย

ทีมกินเปลี่ยนโลก

ทีมงานที่ร่วมสร้างวิถีแห่งการกิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เรากินทุกวัน เราเปลี่ยนโลกทุกวัน