หนังสือน่าอ่าน

ผักยืนต้น กินผักอายุยืนโลกอายุยาว

แชร์

800

800

การรณรงค์เรื่องความมั่นคงทางอาหารอาจมีนิยามความหมายและวิธีปฏิบัติได้หลายแนวทางแตกต่างกันไป แต่แนวทางหนึ่งซึ่งลงทุนไม่มาก ใช้เวลาไม่นาน ทั้งกระทำได้ทันทีด้วยตนเอง ก็คือการเพิ่มพูน “ความรู้” เกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาเป็นอาหาร เริ่มด้วยการรู้จักชื่อเสียงเรียงนาม สังเกตการมีอยู่ และรายละเอียดของรสชาติ การเก็บเกี่ยว ตลอดจนสรรพคุณที่มีต่อร่างกาย ทั้งสิ่งของและวัตถุดิบเหล่านี้ บางครั้งแฝงอยู่ตามมุมตลาดสด หรือแผงเล็กๆ ข้างถนน กระทั่งพื้นที่สาธารณะอย่างริมทางหลวงชนบทมาเนิ่นนานทุกเมื่อเชื่อวัน รอจนกระทั่งเราเข้าใจ รับรู้ ก็จะเริ่มสังเกตเห็นการมีอยู่ของมัน

“ผักยืนต้น” ก็เช่นเดียวกัน ความรู้เบื้องต้นในหนังสือเล่มเล็กๆ นี้อาจเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อรสชาติและสูตรที่กำกับรสอาหารที่เรากินมาเนิ่นนาน อาจชักชวนให้เราครุ่นคิดถึงวิถีการเก็บหาอาหาร ตลอดจนการจัดการพื้นที่สาธารณะในทัศนะใหม่ ทั้งอาจสะกิดใจเราให้คำนึงต่อไปถึงตำแหน่งแห่งที่ของอาหารปลอดภัยในโลกสมัยใหม่ ที่นับวันประเด็นเรื่องอาหารจะยิ่งเป็นเรื่องแหลมคม เกี่ยวพันกับอิทธิพลและผลประโยชน์ของหลายฝ่าย

ผักยืนต้น อันได้แก่ผักที่มีอายุยืนตั้งแต่หลายปีไปจนถึงนับสิบนับร้อยปีในหนังสือเล่มนี้ จะว่าไปก็คงต้องอาศัยความเพียรพยายามในการกำหนดนิยามสถานภาพในสังคมกันใหม่ค่อนข้างมาก กว่าจะเริ่มเป็นที่รู้จัก เนื่องจากเท่าที่ผ่านมา แม้มีความสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพยายามรักษาพื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้น ทั้งในเขตเมือง นอกเขตเมือง โดยผ่านการพูดคุย อภิปราย สัมมนา กระทั่งผลักดันผ่านโครงการใหม่ๆ ที่เป็นรูปธรรมขึ้น เช่น ธนาคารต้นไม้ กองทุนปลูกป่า ฯลฯ มานานกว่าครึ่งศตวรรษก็ตาม หากแต่ประเด็นเกี่ยวกับสถานะการเป็นพืชอาหารของไม้ยืนต้นเหล่านี้ ก็ยังไม่เคยถูกหยิบยกมาพูดถึงกันแต่อย่างใด

จึงหวังว่า หนังสือ ผักยืนต้น : กินผักอายุยืน ช่วยโลกอายุยาว เล่มนี้ จะทำหน้าที่เป็นอารัมภบทของการเริ่มต้นสนทนาเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตได้บ้าง

ผักยืนต้น กินผักอายุยืนโลกอายุยาว
รู้จัก 89 ชนิดผักยืนต้น พร้อม 40 จานอร่อย

เรื่องโดย

ทีมกินเปลี่ยนโลก

ทีมงานที่ร่วมสร้างวิถีแห่งการกิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เรากินทุกวัน เราเปลี่ยนโลกทุกวัน