บ้านๆแบรนด์

กินเปลี่ยนโลกและเครือข่ายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ เกษตรกรท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นที่รู้จัก สามารถสื่อสารกับกลุ่มบริโภคได้ด้วยตนเอง

และสามารถสร้างการตลาดโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนโดยไม่ใช้สารเคมี เพิ่มทางเลือกทางด้านอาหาร ให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรเองก็ห่างไกลจากการใช้สารเคมีที่ไม่เพียงแต่ทำร้ายสุขภาพ ยังส่งผลต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม

ผู้สนับสนุน